fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Трансперсонална Психология

Курс по Трансперсонална психология

Курсът по Трансперсонална психология предлага комплексни познания за интегративния профил на съвременната психология. Обучението по Трансперсонална психология създава предпоставки за успешно разпознаване на обединяващата тенденция в модерната психология, подход, който позволява да се оползотвори цялата тоталност на човешкото съществуване.

Целта на учебната дисциплина е обучаемите да получат базови знания, основни представи и умения за:

 • Развитието на съзнанието в целия му спектър:

–  от предлично през лично до транспесонално

–  от подсъзнание през себеосъзнаване до свръхсъзнание

–  от То през Его до Духа.

 • Релационните и поведенческите аспекти на съзнанието /взаимодействието му с обективния външен свят и социокултурните ценности/
 • Модалностите на съзнанието /естетическо, нравствено, научно/;
 • Нормалните и променените състояния на съзнанието /будно и разширено/;

Чрез непосредствени теоретични и практически занимания да се създадат у всеки обучаем:

 • Аспекти на морална мотивация като предпоставка за духовното познание;
 • Прозрения за Вътрешния Аз и неговия потенциал за стигане до общото зад различното;
 • Способности за разширяване на съзнанието и същевременно за синтез на вътреличностните сили на индивида по посока духовното измерение на индивидуалността и по-интензивното осъзнаване на колективните връзки със света на другите като екзистенциална предпоставка на индивидуацията.  

В края на обучението си по курса по Трансперсонална психология обучаемите ще са:

 • Разпознали човешката си екзистенция чрез потенциала на своето духовно измерение;
 • Преживели един по-пълен Аз, безусловен и влят в самия живот чрез не-Аз, не-ум, не-идея.
 • Повишили своя коефициент на духовност, привнасяйки нови измерения към своята цялостност.

Обучител: Проф. д-р Даниела Тасевска

Програма „Трансперсонална психология“

 1. Трансперсонализмът като научна парадигма – митове и перспективи.

а) методология и пътища на познание – хуманистична и трансперсонална психология. Висинна психология. 

 1. Структура на психиката в контекста на някои трансперсонални подходи.

А) модел на К. Юнг, модел на В. Франкъл, модел на Р. Асаджоли.

Б) Аз-ът като най-важният феномен в личната екзистенция

В) Висшето несъзнавано – ролята му за ежедневната личност.

Г) Процесът на себетрансценденция

 3. Основи на Психосинтеза – теория и практика

 • Седемте основни психични функции
 • Работа с волята като централна сила.
 • Процесът на идентификация
 • Субличностите
 • Трансперсоналният Аз – „Атман е Брахман“

 Здравата идентичност – фундамент на психичното здраве.

 1. а) работа с идентичността – вътрешен (индивидуален) и външен (социален ) Аз.
 • Практика 1 (Core qualities)
 • Практика 2 (Kaрта на идентичността)
 • Обучител: Д-р Стилян Славов