fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Студентски практики – Фаза 2

Студентски практики – фаза 2 – 2020 – 2023 г.

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – фаза 2“,

финансиран по Оперативна програма

http://praktiki.mon.bg/sp/

Уважаеми студенти и преподаватели,

От 01 октомври, 2020 г. „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ стартира сътрудничество и реализацията на проект „Студентски практики – фаза 2”, ръководен от Министерството на образованието и науката (МОН) и финансиран по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. Срокът за изпълнение на проекта е 40 месеца, от 13.01.2020 г. до 12.05.2023 г., в които се предвижда 44 000 студенти от 43 висши училища-партньори по проекта да имат възможност да проведат практическо обучение по специалността, по която се обучават, в реална работна среда.

 Целите на проект „Студентски практики – фаза 2” са:

 • подобряване на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • улесняване на прехода от висшето училище към работното място и повишаване възможностите за успешна реализация на трудовия пазар;
 • подпомагане изграждането на стабилни партньорства между висшите училища и бизнеса;
 • увеличаване мотивацията на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
 • стимулиране нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
 • осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
 • подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Моля, всички заинтересовани студенти и преподаватели да се запознаят внимателно с информацията в сайта на проекта: https://praktiki.mon.bg/, с Ръководството за регистриране на студенти: https://praktiki.mon.bg/arti/.

Практическото обучение трябва да съответства на изучаваните от студента професионално направление или специалност и се провежда в рамките на 240 астрономически часа. Това става с помощта и под контрола на ментор от организацията, която провежда практиката, и на академичен наставник от висшето училище. При успешно приключило практическо обучение студентът получава удостоверение и стипендия в размер на 600 лева.

Стъпки за регистрация на студенти:

 1. Регистрация на профил на студента на https://praktiki.mon.bg/registration/students
 2. Контакт с академичния наставник в съответният Университет, където се обучавате
 3. Университета и организацията на работодателя сключват договор за сътрудничество
 4. Студентът участва според заявената програма на обучение и програмата, обявена от ментора
 5. При успешно завършване на стажа, на студента се изплаща 600 лв. стипендия

При въпроси, моля свържете се на имейл info@integrativetherapybg.com, или 0885 26 44 00 Светла Банкова

 

Успех на всички!