fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Регламент на обучението

„Институт по психосоматика и интегративна психотерапия”

Регламент на обучението

Курсът представлява следдипломна специализация с продължителност 4 академични години (теория, практика, тренинги, лична терапия, работа под супервизия, клиничен стаж, в съответствие с програмата на обучение, в съответствие с обучителната програма). Основната цел на курса е подготовката на кандидатите за професията интегративен психотерапевт.

Освен че задълбочава познанията по психология, курсът осигурява теоретично и практическо обучение в областта на интегративна психотерапия и психосоматика, както и различни психотерапевтични модалности (съгласно теоретичния модел на ИПИП) като психотелесна терапия, психоанализа и динамични психотерапии, фамилна и системна психотерапия,  екзистенциална психотерапия, емоционална интелигентност, когнитивно поведенческа психотерапия, трансперсонална психология и др. 

Обучителната програма е подходяща за специалисти или студенти по психология, медицина, социални и хуманитарни науки и всички, които имат сериозен и последователен интерес към областта на психотерапията.

Обучението е съобразено с изискванията на Европейската Асоциация по интегративна психотерапия и Българска Асоциация по Психотерапия, които са както следва:

Общо 3200 часа обучение, като 1800 от тях се признават от предходното университетско образование по психология или медицина или друго специализирано образование по психотерапия (не по- малко от 3 години), а останалите 1400 часа са задължителният общ брой часове за обучение в специфичен терапевтичен метод или методи. Обучението включва следните елементи:

Личен психотерапевтичен опит – включва обучителна анализа, собствен опит или други методи съдържащи елементи на себерефлексия, терапия и личен опит (не по-малко от 250 уч. ч.).

За да се съобрази с тези изисквания, Института изисква от специализанта 100 часа лична терапия, като останалите 150 часа  са комбинация от групова лична терапия, тренинги и психотерапевтични групи за личен опит, както следва:  

От всеки студнет се изисква участие в общо 8 тренинга (за целия период на обучение) х 30 часа= 240 часа, в съотношение 3:1. 3 астрономически часа от тренинг се признават за 1 час индивидуална терапия, или общо 80 часа лична терапия за целия период на обучение се зачитат от тренинги и се прилагат към изискваните 250 часа.

Резюме на личната терапия:

100 часа лична терапия 

80 часа признати от тренинг за лична терапия

70 часа се признават от групи за личен опит 

Общо: 250 часа лична терапия

Теоретично обучение

Включва общообразователна и университетска теоретична подготовка по психология и различни психотерапевтични модалности, общо 560 часа.За подробен списък на дисциплините, моля вжте програмата на института. 

28 лекции х 20 часа= 560 часа теоретична подготовка

Практическо обучение

Практическото обучение включва симулации, самоподготовка, работа по дипломна работа, супервизия и практика в психиатрично или друга подобна институция. Симулациите на психотерапевтичния процес са структурирани в 8 х 20 часа обучителни сесии. 

Симулации на психотерапевтичния процес: 8 х 20 = 160 часа

Общо теория и практика: 720 часа

Самоподготовка реферати по научни изследвания и книги в областта на интегративната психотерапия, психотелесна неорайхианска психотерапия и психосоматика в рамките на 300 часа за целия период на обучение. В тях са включени 200 часа подготовка на дипломна работа. 

Супервизията включва срещи със супервайзор в продължителност на поне 2 години.  Изискват се 300 часа работа с клиенти под супервизия, като минимум 150 часа са супервизирани (т.е. всяка втора сесия с клиент е супервизирана). 

Професионалния опит/ стаж в институция за психично здраве или еквивалентен професионален опит се очаква да бъде между 50- 100 часа. Тя трябва да бъде проведена в психиатрия или друго подобна институция, с цел студента да придобие опит с психосоциални кризи и да има взаимодействие с други специалисти в областта на душевното здраве, както и да придобие знания за психиатрично лечение, където е приложимо. 

Супервизията, обучението и личната терапия (собствен опит) се извършват от квалифицирани, според стандартите на БАП специалисти.

Резюме на практическото обучение (590 часа, като се изключват часовете за самоподготовка):

Симулации на психотерапевтичния процес: 8х 20 часа= 160 часа

300 часа работа с клиенти (от които 150 часа супервизирани)

50-100 часа практика в психиатрично заведение или подобно

30 часа дискусия на психотерапевтични случаи

300 часа самоподготовка за целия 4-годишен период на обучение (от които 100 часа самоподготовка и 200 часа подготовка на дипломна работа)

Общо часове за целия курс на обучение, теория и практика, клиничен стаж, тренинги и психотерапевтични групи, симулация на психотерапевтичния процес, работа под супервизия: 1400 (не включва часовете за самоподготовка).

Общи правила за сертифициране:

Сертификат за интегративен психотерапевт може да се издаде на специализантите след успешно завършване на обучителната програма само обучаващи се с бакалавърска степен в областта на психологията, медицина, хуманитарни и социални науки. Обучаващи се с различна  от психология и медицина бакалавърска степен, трябва да завършат магистратура по психология (преди или по време на обучението си в ИПИП). В противен случай те ще получат сертификат за „консултант по интегративна психотерапия“, без да имат право да практикуват самостоятелно като психотерапевти, а само като консултанти под постоянната супервизия при интегративен супервайзор.

Правила за провеждане на тренинги:

Тренингите се провеждат два пъти в годината (по един на семестър) с обща продължителност 6 дни за съответната учебна година.

Външни участници могат да бъдат допускани до тренингите след одобрение от Изпълнителния директор и/или съгласие на преподавателя, водещ тренинга.

Тренингите стандартно започват в четвъртък вечер и приключват в неделя на обяд, освен ако не се налагат административни промени. Не се допуска включване в тренинга със закъснение, както и тръгване преди края на обратните връзки, тъй като това е процес, който не постига целта си, ако бъде прекъснат. На студент, който е закъснял за тренинга или си е тръгнал преди края, не се зачита тренинга.

Участието в сутрешните и вечерните терапевтични практики за личен опит (ако са предвидени в програмата) е задължително. Закъснелите за група пропускат групата.

Участие в организираните от преповадателите на Института тренинги и терапевтични групи извън института се зачита за личен опит в съотношение на часовете 3 към 1.

Лекции, терапевтични групи за личен опит, симулации на психотерапевтичния процес:

При пропусната лекция, специализантът няма право да се яви на изпит по съответната дисциплина, докато не се яви на същата лекция със следващ курс. При напускане на лекцията преди края й,  или при отсъствие на част от нея, лекцията не се зачита за взета. 

Отсъствия от психотерапевтична група, лекция, тренинг и неявяване на изпит се приемат само по уважителни причини (болест – срещу болничен лист и по лични причини, одобрени от Изпълнителния директор след подаване на молба).

Психотерапевтичните групи за личен опит се водят от преподаватели на Института.

Свободноизбираеми дисциплини: Ако има обявени такива, се заплащат директно на преподавателя, според обявената от него цена и е извън учебната такса. Лекцията се провежда при минимум 10 заявили интерес специализанти и продължава един уикенд, както всички регулярни лекции.

Симулациите представляват проиграване на терапевтична сесия, в която специализантите от курса участват като терапевт и клиент, на доброволна основа. Сесията се обсъжда с преподавателя и останалите студенти, като се спазват правилата за конфиденциалност.

Изпити

Изпитите се провеждат под няколко форми:

 • Писмена или устна, по преценка на преподавателя на съответната дисциплина.
 • Есе по зададена от преподавателя тема. Есето се изпраща на самия преподавател в срока, който е определил.
 • Изпитите се провеждат обикновена сутринта преди следващата лекция.
 • Изпитните протоколи се споделят със специализантите веднага, след като са получени от съответния преподавател. Оценките се нанасят в студентските книжни. 

Ликвидационни сесии

В края на календарната година има ликвидацинна сесия, на която специализантът може да се яви на пропуснати или невзети през семестъра изпити.

Явяването на изпити по отделните дисциплини е включено в общата годишна такса. Единственият изпит, който се заплаща допълнително е финалният, по цените обявени в договора за обучение.

При необходимост от наваксване със следващ курс на пропуснати тренинги и лекции не се изисква допълнително заплащане.

Оценяване

Изпитите през четирите учебни години се оценяват по 6-то балната система, приета в България. 

Финалният изпит се оценява по 100-точковата европейска система и същевременно се приравнява на българската шестобална система. (Слаб 2 – до 44 т.; Среден 3 – 45-59 т.; Добър 4 – 60 – 74 т.; Много добър 5 – 75 – 89 т.; Отличен 6 – 90-100 т.)

Прекъсване на обучението

Допуска се само една година прекъсване на обучението, по извинителни здравословни причини, бременност или майчинство,  след одобряване на молбата за прекъсване от Изпълнителния директор. При повторен повод за прекъсване всеки случай се разглежда индивидуално. 

Правила за лична терапия

В стандартите на БАП (Българска асоциация по психотерапия) и ЕАIP (Европейска асоциация по интегративна психотерапия) изискуемите часовете за лична терапия са 250. 

Избор на личен терапевт. Препоръчително е специализанта да започне личната си терапия още от първата година.

В случай, че се налага смяна на терапевта, по искане на студента или невъзможност на терапевта да продължи с терапията,  това се обсъжда с Изпълнителния директор и със Съвета на преподавателите, като терапевта може да се смени еднократно в процеса обучение.

Препоръчителната схема за провеждане на лична терапия е една сесия седмично, но може да се съобрази с възможностите на специализанта и с неговите потребности и нужди.

Цената на един терапевтичен час лична терапия за всички специализанти, започващи обучение през 2024  се договаря лично с терапевта.  

Таксите на външни за института лични терапевти се договарят от специализанта със съответния терапевт. Външните лични терапевти трябва да са регистрирани членове на БАП или съответно членове на груповите модалности, признати от БАП. 

Външния личен терапевт, избран от специализанта, трябва да бъде предварително одобрен от Изпълнителния Директор и Съвета на преподавателите. 

Личен терапевт не може да бъде и супервайзор на един и същ специализант.

Институтът може да признае 20 часа лична терапия на специализант, проведена в друга терапевтична модалност, преди започване на обучението в института, срещу представен документ. Личният терапевт предоставя декларация за часовете лична терапия и мнение за терапевтичния процес пред Института преди финалния изпит на специализанта. Часовете лична терапия се записват в студентската книжка на специализанта. 

Правила за работа под супервизия

Според стандартите на БАП и ЕАIР специализанта трябва да има общо 300 часа индивидуална терапия с клиенти под супервизия. Супервизията е на всеки 2 /втори/  час работа с отделен клиент, като тя трябва да е не по-малко от 150 часа за периода на обучение. 

Преди започване на работа под супервизия, студента е длъжен да се запознае и подпише Етичния кодекс на Института.

Всички специализанти кандидатстват за получаване на разрешително за работа под супервизия от Съвета на преподавателите. Специализанта може да започне работа с клиенти под супервизия във втората си учебна година, когато това е обявено от Института,  при следните условия:

 • Заверка на всички учебни предмети до момента и успешно взети изпити по съответните предмети.
 • Участие в минимум три /3/ практически тренинга (30 часа)
 • Минимум петдетдесет /50/ часа лична терапия 
 • Заявките за разрешително под супервизия се обсъждат на Съвет на преподавателите и след като е обявена дата за подаване на такива. 

Въз основа на изпълнение на условията от предната точка и представянето на специализанта, се издава временно разрешително – уверение за работа под супервизия, подновявано и заверявано в Института за всяка следваща година.

Специализантът няма право да работи без документ за работа под супервизия при никакви обстоятелства, като ако това се случи, Институтът не носи отговорност за работата му и е освободен от всякаква отговорност. 

Уверението за работа под супервизия подлежи на отнемане по преценка на Изпълнителния директор и Съвета от преподавателите по всяко време, в случай че се сметне за необходимо или има нарушение на Етичния кодекс на Института.

За явяване на практически финален изпит специализанта е необходимо да има минимум шест супервизирани клинични случаи.

Сертифицирани супервайзори могат да провеждат групови супервизии и на терапевтична работа в група, които се зачитат към общия брой часове за супервизия. 

Цената на един час индивидуална супервизия за специализиращите, започващи обучение през 2024 е 80 лв., като са възможни групови супервизии с продължителност 3 часа, като цената е 100 лв. на специализант- участник. Признават се за 3 редовни часа супервизия.

От общо изискуемите 150 часа работа под супервизия за получаване на право за явяване на финален изпит 100 часа трябва да са индивидуално проведени при супервизорите на Института.

Индивидуалният час супервизия е само за един специализант и не да може да бъде споделян с колега, освен ако няма такава договорка със супервайзора и часовете са повече от един. 

Препоръчително е, както груповите супервизии се водят от всички супервизори, така и индивидуалните часове супервизия да се провеждат при различни супервизори (при всеки един супервизор се проследява отделен терапевтичен случай), за да имат специализантите допир до повече гледни точки и опит, както и всички те да имат поглед върху работата им.

По време на обучението си специализанта няма право да работи с психотични пациенти, дори и само като поддържаща терапия.

Когато специализант е поканен да бъде ко-терапевт в лична терапевтична група или уъркшоп на някой от супервизорите, му се зачитат: един час за предварителното обсъждане, един час на ден за самата му работа по време на уъркшопа и един за последващия анализ.

Ако ко-терапевтът води самостоятелно групата по време на уъркшопа, признатите часове супервизия са по преценка на основния водещ-супервизор.

Супервизорът предоставя преди финалния изпит на специализанта декларация за броя супервизирани часове. Часовете за супервизия се записват в студентската книжка на специализанта. 

Клиничен стаж

Изиксвания клиничен стаж е в рамките на 50-100 учебни часа. Клиничният стаж се провежда в психиатрично отделение в България, за да може специализантът да се запознае с различни психиатрични симптоми и да придобие познания в областта на психопатологията и психофармакологията. Преди явяване на финален изпит специализантът представя в Института издаден от отделението документ за проведения стаж.

Финален изпит

Финалният изпит на четиригодишната специализация се състои от три части: (1) теоретична, (2) практическа и (3) дипломна работа. 

 • Теоретична част :
 • Включва въпроси от областта на интегративната психотерапия, психосоматика и другите изучавани дисциплини и модалности.
 • Въпроси от областта на психиатрията, психофармакологията, невропсихология и неврофизиология. 
 • Въпроси от областта на други психотерапевтични техники и методи, включени в програмата.

Теоретичният изпит включва въпроси и от трите области.

Практическа част:

 • Водене на индивидуална терапевтична сесия и групова терапевтична сесия пред комисия или предоставяне на видео запис от сесия с клиент. 

Дипломна работа:

Дипломната работа се пише под ръководството на научен ръководител-супервайзор, избран сред преподавателите. С него се обсъжда темата, структурата, съдържанието.

 • Консултациите с научния ръководител се заплащат по тарифата за един час работа под супервизия.
 • Дипломната работа трябва да е в размер от 30 до 50 стандартни страници. Шрифт: Тimes New Roman, размер на шрифт 12 и спазени изисквания за цитиране и подробна библиография.
 • Дипломната работа може да бъде в една от четирите форми:
 • Литературен обзор по тема от областта на интегративната психотерапия  (примери и подробно и коректно цитиране).
 • Представяне на случай от психотерапията или няколко случая с еднаква диагноза.
 • Научно изследване. (след одобрение от комисия от преподаватели)
 • Личен принос в развитието на интегративната психотерапия (книга, техника, помагало, други – след одобрение от комисия от преподаватели).

Правила за явяване на финален изпит

На теоретичната част от изпита могат да се явят специализантите, които са изпълнили цялата теоретична учебна програма, т.е.  присъствие на всички лекции по програмата и успешно взети изпити по съответните дисциплини.

За финално дипломиране и издаване на сертификат за интегративен психотерапевт е необходимо специализантите да:

 1. Имат участие във всички тренинги, предвидени по програмата 

2. Да са представили са документ за 50-100 часа клиничен стаж

3. 250 часа лична терапия

4. Успешно защитена  дипломна работа

5. Успешно проведена индивидуална и групова сесия пред Изпитна Комисия

5. 300 часа работа с клиенти под супервизия/150 супервизирани часове

Допуска се явявяне на финален изпит само по преценка на Изпълнителния директор и Управителния съвет, в случай на един пропуснат тренинг, който може да се навакса в следващата учебна година, след провеждане на изпита.

Таксата за явяване на финален изпит е 200 евро. 

Срокове

Дипломните работи за финален изпит се предават за одобрение от Изпитната комисия, в съответствие със сроковете и датите, определени от Управителния съвет за съответния випуск.

Заявленият за явяване на финален изпит и всички изисквани документи се подават в съответствие със сроковете, обявени от Управителния съвет.

Таксата за явяване на финален изпит се превежда в едномесечен срок след подаване на Заяление за явяване на финален изпит. 

Всеки специализант има право на три явявания на теоретичен финален изпит в рамките на две години след семестриалното завършване /един в годината на семестриално завършване и съответно още два в следващите две години/. След този срок специализантът губи студентски права.

Практическата част на финалния изпит (водене на индивидуална и групова сесия) може да се провежда всяка учебна година по време на тренинг или в офиса на Института преди това (по преценка на Съвет на преподавателите).

Ако на финалния изпит специализантът вземе успешно само един от модулите, на следващия финален изпит се явява само на невзетия и плаща половината такса за явяване на финален изпит.