fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Преподаватели

Светла БанковаСветла Банкова- магистър по психология,  психотерапевт, преподавател и супервайзор

Основател на „Институт по Интегративна психотерапия и психосоматика“.

Образование: Mагистърска степен по Психология от American Public University, West Virginia, USA. 

Четиригодишен курс по аналитична психотелесна терапия, неорайхиански модел към Westdeutsche Akademie, Лугано, Швейцария, в момента „Институт по неорайхианска аналитична психотерапия“, България. Психотелесен терапевт и психосоматик. 

Лицензирана от „Coach Training Alliance“, USA, специалност Life Coaching и Career Management по акредитираната програма от International Coaching Federation. Курсове и допълнително обучение: когнитивна и поведенческа терапия към Оксфордски университет, фамилни констелации, холотропно дишане, емоционална техника на освобождаване, краткосрочни терапии, арт и денс терапия, психодрама и други. 

Автор на материали и книги в областта на психосоматика на автоимунни заболявания на щитовидната жлеза. Психотерапевт на частна практика. Водещ на семинари и обучения в областта на психосоматиката. Работи върху въвеждане на интегративния подход в психотерапията  и обучение по психосоматика в България. 

Член на Българската Асоциация по психотерапия (БАП). 

Член на SEPI (Общество за Развитие на Психотерапевтична Интеграция)

Член на Българско неорайхианско дружество по психотерапия (БНДП)

Член на Европейската Асоциация по Психосоматична Медицина (EAPM)

Член на Европейската Асоциация по Интегративна психотерапия (EAIP)

Д-р Маргарита Тарейн, Доктор клинична психология, лектор и обучител, личен терапевт

Маргарита Тарейн е доктор по клинична психология в областта на аналитичната психосоматика на онкологичните заболявания. Обучава се в психотерапия от 1997 г., през 2008 г. започва формиране в психоанализа. Специализира психоаналитична психосоматика към Институт „Pierre Marty”, Париж. Частна психотерапевтична практика от 2005 г. Притежава опит в индивидуална и групова психотерапевтична работа с различни психични разстройства, пациенти с онкологични и други тежки заболявания, и техните близки, психосоматични разстройства и терминалноболни пациенти (стаж в Мобилен екип за палиативни грижи, Университетска болница „Pitié-Salpêtrière – Charles Foix”, Париж). От 2010 г. сътрудничи на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания като супервизор на екипа от психолози и лектор по психоонкология за лекари и медицински сестри. Сертифициран водещ на Балинтова група. Работи като клиничен психолог към Токуда Болница и Сити Клиник Онкологичен център.

Пълноправен член на Международната асоциация по психоонкология, член на асоциация “Българско психоаналитично пространство” и “Българско Балинтово общество”.

Основател на Българска асоциация по психоонкология и неин председател от 2013 до 2017 г. Почетен член на БАПО.       Публикации и доклади:

Петър Кралев

Петър Кралев, магистър по психология, лектор, преподавател и супервайзор, личен терапевт

Петър Кралев е магистър по психология към ВТУ „Кирил и Методий”, Велико Търново, и специалист по неорайхианска психотерапия, дипломиран във Вестдойче Академия, Лугано, Швейцария. Консултант е по зависимостите към международна фондация „Стефан Батори”, Полша (2007).  В рамките на две години е завършил всички модули на курс по трансперсонална психология и холотропно дишане към EUROTAS (2007-2008). Преподавал е 5 години психотерапия на зависимостите и биоенергетика на студенти по неорайхианска психотерапия. Главен редактор на списание „Катарзис” за трансперсонална психология и холотропно дишане (2008-2009).  Автор е на книгите „Прахът, който пазим” (1996), „Психотерапия на алкохолизма”(2008), „Аяхуаска. Свещеният дар на слънцето” (2011), „Пробитите граници. В психотерапията на граничността и бордерлайн” (2018). Има много участия с тренинги, лекции, презентации, тематични групи в различни национални форуми, свързани с психологията, психотерапията и здравето. Има своя професионална практика като психолог и психотерапевт предимно в Стара Загора и Пловдив. Организира тренингови групи и семинари навсякъде в България. Водил е тренинги и семинари в Полша и Македония.  Подготвя за защита докторска дисертация за проявите на граничност при подрастващите и юношите към Великотърновски университет „Кирил и Методий”, която му предстои да защити през следващата година (2019). Член на Българска Асоциация по Психотерапия (БАП).

Професор Д-р Даниела Тасевска, доктор по психология, лектор и обучител, личен терапевт

Преподавателска дейност в сферата на педагогическата психология и психология на развитието. Преподавател в катедра „Психология“ при Философски Факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Декан на Великотърновския Университет. 

Преподавател в областта на когнитивните и поведенчески науки: психология на развитието, педагогическа психология, клинична психология, организационна психология, трансперсонална психология.

Психодрама асистент, Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, София.

Научно-изследователска дейност в сферата на педагогическата психология и психология на развитието.

Лекционните курсове в професионално направление: психология, педагогическа психология, клинична психология, трансперсонална психология, групова динамика, психосолгия на социалните и етнически конфликти, социална психология, социална психология, психология на управленската дейност в образователния процес, диспозиционна теория на личността, психология на общуването.

 

Професор Д-р Георги Ончев, клиничен психиатър, ръководител Катедра „Психиатрия и Медицинска психология“, Медицински Университет

Проф. д-р Георги Ончев работи като клиничен психиатър от 1987 година, като от 1989 г. е в „Александровска” болница и Медицински Университет София. Бил е консултант по психиатрия в Танзания, експерт в европейски консорциуми по психично-здравни проблеми и главен изследовател в международни проучвания върху хода и обслужването на тежката психична болест. Клиничният и изследователският му опит са свързани с обща психопатология, шизофрения, личностовата патология, катамнеза на хроничната психоза, връзката между култура и психопатология, психо-социална рехабилитация и иновативни лечебни методи и клинични инструменти, а също и с антропология, когнитивни трансформации и прогнозиране. Съосновател на Българската психиатрична асоциация (1992). Научните му публикации имат над 1400 цитирания и h индекс 15. Сред тях са книгите „Личностова абнормност в клиничната практика” (2001, 2012), „Принуда в психиатрията: емпирични данни и добра практика” (2010) и „Култура и психопатология: антропология на психичната болест” (2017, 2019). Ръководител е на Катедрата по психиатрия и медицинска психология в Медицински Университет София и е главен редактор на „Българско списание за психиатрия”.

Д-р Ирина Д. Атанасова, Психология на развитието и педагогическа психология, лектор и обучител

Образование и научно-преподавателска дейност: Ирина Атанасова е магистър по Клинична и консултативна психология и по Психология на развитието и педагогическа психология. През 2009г. защитава докторска степен областта на детско-юношеската психология. През годините е асистент преподавател в Педагогическа и възрастова психология и Психология на личността. Научните й изследвания и публикации са основно в областта на детско-юношеската психология. Авторска програма по психосоматика, насочена към студенти по психология, бакалавърска степен.

Обучава се в психотерапия от 1998 г, а от 1997г. работи в областта на консултативната психология. Пет години е доброволен сътрудник в Асоциация Анимус, и Младежки Център за Психично Здраве, а след това психолог в системата на образованието и превенцията на противообществените прояви.  През 2001 година след среща с българо-френски проект за популяризиране на лаканианската психоанализа в България осъществяван от  Espace Analitique Paris и група български психолози, започва  обучение и формиране за психоаналитик.Обучава се в психодрама и психоаналитична работа с деца и възрастни. От 2003г. стартира частна психотерапевтична практика, в която консултира деца и възрастни с различни психични разстройства и хора с увреждания. Супервизор на екипи, работещи с деца и хора с увреждания. Член на БАП, вписан в Регистъра на психотерапевтите в България. Съостовател и член на Асоциация Българско Психоаналитично Пространство  от 2008 г. 

Професор д-р Иванка Асенова – ЮЗУ “Неофит Рилски”, лектор, обучител и  терапевт

Иванка Асенова е професор доктор по Медицинска психология (Невропсихология). През 1989 г. завършва специалност Логопедия, през 1994 г. специалност Психология във Висш педагогически институт – Благоевград, а през 1998 придобива образователна и научна степен „доктор“ по Психология. От 1997 г. е преподавател в катедра „Психология“ на Югозападен университет “Неофит Рилски”  по следните лекционни курсове: физиологична психология, психопатология, клинична психология, невропсихология, невролингвистика, психология на аномалното развитие, медицинска психология.

Притежава богат клиничен опит в диагностиката и терапията на нарушенията на детското развитие и на придобитите езикови и говорни нарушения, и в индивидуалното и семейно психологично консултиране на на пациенти и техните близки.

Изследванията ѝ са основно в областта на невропсихологията, невролингвистиката и детската психопатология. Автор е на над 100 научни публикации, сред които  монографиите „Функционална специализация на мозъка в норма и при речева патология“, „Невропсихология“ и издадената от Routledge, Taylor & Francis Group монография „Brain lateralization and developmental disorders: A new approach to unified research“.

Проф. д-р Асенова е член на Европейската асоциация по Психология на развитието (European Association of Developmental Psychology (EADP) и на Дружеството на психолозите в България.

Д-р Антонина Кардашева, доктор на психологическите науки, психолог и психотерапевт, лайф и екзекютив коуч – PCD/NMC

Основател и Изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност. Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd. Национален координатор за България към Международното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, Сащ (ISEI). Хоноруван преподавател в Нов Български Университет, София, България. Има 12 години преподавателска дейност във Варненския свободен университет и 2 години в Casa College, Cyprus. Д-р Кардашева работи и като НR консултант по стратегическо управление; треньор по групово-динамичен тренинг и целия спектър на т.нар. soft skills, организационно поведение и промяна, управление на лични емоционални инвестиции; ментор и фасилитатор. Сертифициран управленски консултант (СМС) в областта на човешките ресурси, член е на УС на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) и на Комисия по обучение и сертифициране към БАУКО.

Провежда обучения в продължение на 3 години в академични общности в Хюстън, САЩ, по различни теми – „Психология на парите“, „Психология за родители“, „Омагьосания кръг в детството“. Създател на методи за изследване и прилагане на емоционалната интелигентност в практиката, както и съавтор на първия български метод KREIS за изследване на емоционалната интелигентност. Стандартизира, верифицира и адаптира за България метода за Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue) и е една от световните изследователи в тази област. Автор е и на различни учебни пособия и монографии като „Психология за родители” и „За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”.

www.foundation-ei.com

Поли Фистолера – психолог, хипнотерапевт, преподавател, лектор, мастер коуч обучител.

След повече от 25 години отсъствие от България, Поли Фистолера основава през 2013 г. в София – БИСЕИ Български Институт за социална и емоционална интелигентност. Автор и съ-автор на обучителни програми в областта на емоционалното осъзнаване. Създател на първият сертификационен курс за Треньори по Емоционална интелигентност. Асоцииран обучител, водещ сертификационен курс за администратори на теста за емоционална интелигентност EQ-i 2.0. Член на двете основни глобални платформи, съдържащи последните научни изследвания на световно ниво в областта на емоциите – CEB (Cultivating Emotional Balance) и MHS (Multi Health System).

В настоящият момент Поли ръководи два клона на БИСЕИ в България и Италия. Програмите за обучение на института са интерактивни и включват теория и практика от областите на психологията, психотерапията, хипнотерапията, НЛП, коучинг, майндфулнес.

Партньори: MHS (Canada), KinshLyons (Irland), Emotiv (USA), Kolbe (USA), Studio di prevenzione e benessere (Italia), University of Southeastern Norway (Norway), AUBG (Bulgaria), Global Education & Skills Forum(Dubai). Член на Дружеството на Психолозите. 

https://www.bi-sei.com/

Елена Кръстева- психолог, магистър по системна психотерапия, лектор, обучител и супервайзор, личен терапевт

Елена Кръстева е системен фамилен психотерапевт, специализиран във фамилна терапия и терапия на двойката. Работи също групова и индивидуална психотерапия.

Завършва със стипендия бакалавър по психология от Атинския Университет „Каподистриас„. Maгистър по системна психотерапия от Мадридския Университет „Комийяс„.

Участва в списването на изследването „Семейството в различните култури“, издадено от „Кеймбридж Прес“ и посветено на световно интеркултурално сравнение на семейната институция, представяйки главата за България.

Практикувала е в Испания, Гърция, Латинска Америка. Има участия на международни конгреси по психология на теми семейство и детски проективен тест на личността „На приказките“ (Fairy Tale Test).

Дългогодишен преподавател към Тренинг института по фамилна терапия на ПИСЕЛ.

Записана в Регистъра на Психотерапевтите към Българска Асоциация по Психотерапия (БАП), член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия.

Обучена в Емоционално фокусирания подход от проф. Кириаки Полихрони към International Centre for Excellence in Emotional Focused Therapy (ICEEFT)-Greek Network.

Основател на Център за емоционално фокусирана терапия – България www.eftherapy.bg

Доротея Панова– магистър по психология, системен фамилен психотерапевт и арт психотерапевт. Обучител, лектор, супервайзор, личен терапевт

Доротея Панова работи в сферата на фамилна и групова психотерапия, и терапия на двойките. Обучител. Супервизор.

Завършила Психология в ВТУ „СВ. СВ. Кирил и Методий. Специализира системна психотерапия в Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ) и Системна арт –терапия в Българската асоциация по арт-терапия (БААТ).

Дългогодишен преподавател към Тренинг института по фамилна терапия на ПИСЕЛ и към Българска Асоциация по Арт Терапия. С богат опит като обучител и супервизор на екипи в социалната сфера.

Участвала в стандартизиране и адаптиране за български условия на рейтинг скали за диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър (CARS 2), оценка на детското развитие (DP 3), интелигентност (WISC-IV) и за оценка на ADHD (Conners 3). Сертифицирана в използването на методи за изследване на детското развитие – Conners 3, CARS 2, CAT.

Член на  Българска Асоциация по Психотерапия (БАП), член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия (БАФТ), член на Българска Асоциация по Арт Терапия (БААТ).

Обучена в Емоционално фокусирания подход от проф. Кириаки Полихрони към International Centre for Excellence in Emotional Focused Therapy (ICEEFT)-Greek Network.

Основател на Център за емоционално фокусирана терапия – България www.eftherapy.bg

Тинка Митева, магистър по психология, психотерапевт, супервайзор, обучител и преподавател 

Завършва четиригодишен курс на обучение по психотерапия във Вестдойче Академия, със седалище Лугано,  Швейцария. Има завършени курсове по когнитивна и поведенческа терапия към Оксфордския университет, психодрама, по фамилна констeлации, Арттерапия и хипноза. Лицензиран преподавател по „Динамична психотерапия“ и „Психодиагностика“ към института по психотелесна терапия. Преподавател по психотерапевтични методи във Варненския свободен университет.

Изследователски опит в изготвяне и реализация на проект за адаптация на деца след напускане на “Дом за деца лишени от родителски грижи” подкрепен от фонд “Детство”, както и работа по проект на института „Иван Хаджийски“ на тема: „Съвместимост на етносите в България“. Член на Българска Асоциация по психотерапия, бивш член на Управителния съвет на Инситут по психотелесна терапия и Член на Управителен съвет на Фонд „Детство“. Бивш зам. директор на Институт по психология към МВР. 

Зорница Стоилкова- магистър по психология, психотерапевт, педагог, асистент – преподавател, личен терапевт

Зорница Стоилкова е завършила „Предучилищна педагогика с английски език”, магистър по психология. Специализира четиригодишен курс на обучение Аналитична психотерапия – Неорайхиански модел в „Интитут по неорайхианска аналитична психотерапия“, България. Работи 3 години в Комисия за борба срещу противиобществените прояви на малолетни и непълнолетни. Психотерапевт. Зам.председател на съвета по осиновявания- София- област.

Допълнителни курсове по Клинична психодиагностика. Курс по Когнитивно-поведенческа психотерапия, краткосрочни терапии, холотропно дишане. Сертификат за владеене на личностен психодиагностичен тест МИНЕСОТА (MMPI).

Членство: Българско Неорайхианско психотерапевтично дружество;   Дружество на психолозите в България.

Д-р Деница Банчевска-  лектор, преподавател, психотерапевт, клиничен супервайзор, личен терапевт

Деница е психолог, психотерапевт и клиничен супервизор с образование и опит от САЩ. Защитила е докторска степен в областта на човешкото развитие и семейната психотерапия, Ohio State University, USA. Притежава сертификат за психотерапевт към националната психотерапевтична асоциация на САЩ (ААМFТ).

Деница Банчевска е придобила значителен опит като терапевт, супервизор и научен изследовател в продължение на 11 години към Щатският Университет на Охайо (The Ohio State University), където се е учила от водещите психолози и семейни психотерапевти в световен мащаб.

От 2016 година живее и работи в България. Oсвен като терапевт в частната си практика, работи и като преподавател и супервизор в областта на психологията, социалната работа и фамилната терапия. Член е на Българската Асоциация по Психотерапия, Българската Асоциация по Фамилна Терапия, Дружеството на Психолозите в България и на Българската Асоциация по Хипноза.

Д-р Деница Банчевска има опит в работата си с почти всякакъв тип клиенти. Работи с индивиди, семейства и деца, както и с двойки с различна сексуална ориентация. В работата си помага на своите клиенти да постигнат техните желани цели – преодоляване на тежки травми, справяне със симптоми на сериозни психологични заболявания, проблеми във взаимоотношенията и ежедневния живот, екзистенциални проблеми, както и себепознаване и самоусъвършенстване. Тя разглежда психологичните процеси като ключов компонент на холистичното здраве и цялостност на индивида, и вярва, че тяхното познаване води към един по-щастлив и осъзнат живот. 

Дора Прангаджийска, магистър по психология, преподавател и психотерапевт

Дора Прангаджийска е неорайхиански аналитичен психотерапевт, магистър по педагогика и психология. Преподавател по неорайхиански психотерапия, модул „Личности“. Занимава се с индивидуална и групова психотерапия. Води лекции, семинари и психотерапевтични работилници на различни теми.

Специалист в работата с осиновени хора и родители, осиновили деца.

Автор на книгите „Благодаря ти, мамо! Пътят на осиновения от гнева до прошката“ и „Не за всичко са виновни родителите ни“.

Основател на „Психотерапевтичен  и обучителен център АЛМА“.  https://www.almatherapy.bg/

През 2018 г. е номинирана за „Златна ябълка“ за принос към правата и благосъстоянието на децата в България, връчвана от „Национална мрежа за децата“. През 2019 г. получава награда на Mila.bg и в. „24 часа“ „Вдъхновителки“.

Д-р Георги Кирилов,  главен асистент към ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“, когнитивно-поведенчески терапевт, обучител и супервайзер.

Георги Кирилов е доктор по клинична психология, притежава специализации в областта на „Тероризъм и контратероризъм“. Дългогодишен преподавател по клиничната психология с фокус върху психопатологията, психодиагностиката и психотерапията. Към момента е главен асистент във ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и хоноруван преподавател в „Национален институт на правосъдието“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. Учредител и управител е на „Спектра Консулт“ ООД, член на УС на „Фондация за развитие на правосъдието“. В дългогодишната си практика се фокусира върху психотерапията на лица с тежки личностни разстройства. Има дългогодишен опит и специализации както в клиничната психология, така и в психодиагностиката.

Кремена Станилова – магистър по психология, лектор, преподавател, психотерапевт

Магистър по психология – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Четиригодишен курс по аналитична психотелесна терапия, неорайхиански модел към Westdeutsche Akademie, Лугано, Швейцария, в момента „Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия“, България.  Допълнителни обучения: танцова терапия, терапия с цветята на доктор Бах, холистично хранене, алергология и тестване на алергии, акупресура -традиционна китайска медицина; енергийни терапии на чакрите и аурата, холистични продукти за грижа за кожата, терапия чрез архетипите в таро и др . Автор е на книгите „Сбогом, паника и стрес” и „Кой кой е на живо и във Фейсбук”, издадена на английски език, както и на онлайн програмите „Уверени стъпки” – онлайн курс за жени, които искат да повишат своята увереност в личен и бизнес контекст; „Психологически навигатор” – онлайн курс върху 7-те енергийни центъра и поведенията, които ги балансират.,” Ин-ян балансинг курс – грижа за женското здраве”. Води тренинги, презентации и лекции в цялата страна на тема управление на стреса и женско здраве.

Участвала е в десетки телевизиoнни предавания, както и има публикации в актуални онлайн и хартиени медии. Презентацията и на тема „Вербално и невербално общуване на неорайхианските характери във Фейсбук и на живо”от 4-тата Световна конференция по психология и психологично консултиране в Истанбул, 2013 г. е публикувана в Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences, volume 114. Членство: Българско Неорайхианско психотерапевтично дружество.

Д-р Ирина Лазарова, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, обучител и супервайзор

Д-р Ирина Лазарова е психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, обучител и супервизор. Съучредител и Председател на Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия; Съучредител и член на УС на Българско Общество по схема терапия; Бивш председател на Софийско психиатрично общество. Член е на Европейската Асоциация по когнитивни и поведенчески терапии (EABCT) и на Американскта Асоциация по поведенчески и когнитивни терапии (ABCT). Съучредител на Българската EMDR Асоциация; Национален представител в Европейската Асоциация по когнитивни и поведенчески терапии; Член на Международния консултативен съвет на Beck Institute. Член на Българската Психиатрична Асоциация(БПА) и на Българската Асоциация по Психотерапия(БАП).  Член на Beck Institute International Advisory Committee.  Главен редактор е на списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия“; научен редактор на няколко издания на български език в областта на когнитивната терапия.

Актуални проекти: член на работна група „Супервизия за супервизорите“ към EABCT и на работна група: „Жените в когнитивната терапия“ към EABCT. Амбулаторна практика в Амбулатория за психично здраве „Адаптация“.

Д-р Стелиян Славов, психолог, преподавател и обучител

Стелиян Славов е доктор по Социална психология, практикуващ психолог, преподавател и обучител. Придобива бакалавърска и магистърска степен по Психология при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където впоследствие защитава и дисертационен труд. В него е реализирано първото българско емпирично изследване на духовността и взаимоотношенията между конструктите „духовност“ и „идентичност“. Стелиян Славов е основател и на „Институт за Психосинтез и Висинна психология“, автор на обучителни програми за личностно и професионално развитие в сферата на Психосинтеза. Психолог-консултант, училищен психолог, преподавател и обучител.

Д-р Веселин Христов – детски психиатър и психотерапевт, супервайзор

Образование: магистър по медицина, специалист по анестезиология и интензивно лечение, специалист по детска психиатрия. Преминава  седемгодишно обучение по психодрама  и психотерапия при д-р Давид Йерохам. Двегодишно обучение по групова психоанализа към Sigmund Freud University, Vienna. Частна психотерапевтична практика от 2011 г. Практикува и като водещ на супервизионна група. Има опит в индивидуална и групова психотерапия при деца и възрастни с различни психиатрични разстройства. Участие в много фармакологични проучвания в областта на психиатрията. С определени интереси в лечението на психични разстройства с помощта на психеделици и групова психотерапия.