fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Принципи на интегративната психотерапия

10  основни принципи на интегративната психотерапия

Интегративната стратегическа психотерапия е научен подход в психотерапията, който е организиран около терапевтичната връзка с клиента. 10- те принципа на интегративната психотерапия вземат под внимание общите елементи на повечето теоретични психотерапевтични подходи, като в основата на психотерапевтичната връзка стоят променливите „клиент“ и „психотерапевт“. (Popescu & Vîşcu,2012)

Интегративния подход на 21-ви век взема под внимание различни променливи, от биологични до трансперсонални, поведенчески и обучителни модели, когнитивни, психодинамични, екзистенциални и социални, културни фактори, фактори на заобикалящата среда, включително кризи, стресови ситуации и преходни периоди в живота.

Принцип 1: Основните терапевтични фактори са основните фактори, обуславящи терапевтичната промяна. Измежду всички фактори, най- важна е връзката между клиента и психотерапевта.

Принцип 2: Емпатията и доверието играят ключова роля в отношението клиент- терапевт, както и са право порпоционални на успеха на една терапия.

Принцип 3: Психотерапевтичният подход е гъвкав, адаптивен и съобразен с нуждите на клиента.

Принцип 4: Етапите на психотерапевтичното лечение и терапевтичната стратегия се фокусират върху: (1) изграждане на терапевтичен съюз; (2) развитие и поддържане на психотерапевтична връзка; (3) диагностика на проблематиката (психотерапевтична или релационна); (4) формулиране на случая; (5) презентация на психотерапевтичния казус; (6) формулиране на план за лечение; (7) избор на интервенции и подходи; (8) овладяване на вербална и невербална проблематика на психотерапевтичния процес (9) усвояване от клиента на нови умения за справяне или възвръщане на забравени такива; (10) трансфериране на съответните нови умения от психотерапевтична среда в клиентската такава;

Принцип 5: Нивото на собствено развитие на психотерапевта е в права корелация с терапевтичния резултат.

Принцип 6: Интегративния психотерапевт трябва да използва подходящи за съответният клиент интервенции, като се съобразява с уникалността на клиента, неговите специфични нужди и потребности.

Принцип 7: Интегративнита теоретична рамка трябва да взема предвид: (1) когнитивни аспекти; (2) поведенчески; (3) психодинамични; (4) системите; (5) личността; (6) мотивацията; (7) аспекти на развитието, включително сексуално развитие; и (8) мултикултурална.

Принцип 8: Важно е интегративния психотерапевт да бъде гъвкав и да избира подходи, които са подходящи за съответния случай и съответния клиент.

Принцип 9: Терапевтичната промяна включва: (1) емоционална компетентност и регулация; (2) развитие на когнитивни способности; (3) поведенческа регулация; (4) справяне с биопсихосоциални фактори; (5) психодинамични аспекти; (6) систематична промяна; (7) способност за адаптивност; (8) себеизследване и себенаблюдение, както и интернализация на осъзнатите промени; (9) способност за тестване и прилагане на различни подходи и решения; (10) осъзнаване на и прилагане на принципа на свободния избор на когнитивно и поведенческо ниво.

Принцип 10: Интегративната психотерапия като модел на лечение трябва да е базирана на изследванията в тази област.

Референции:

Popescu, Oana & Vîşcu, Loredana. (2012). Principles of integrative strategic psychotherapy. Journal of Integrative Research, Counselling,and Psychotherapy. 1.