fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Етичен Кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Част I:

ВЪВЕДЕНИЕ

 1. Общи положения

1.1 Този кодекс определя етичните изисквания за специализантите и преподавателите на „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия”, които практикуват и използват методите на интегративната психотерапия и психосоматика (в терапевтичен, социален, образователен, организационен, културен или друг контекст, индивидуално или в група).

1.2. Всеки специализант или преподавател в Института по психосоматика и интегративна психотерапия (наричан за по-кратко „Института“,) се ангажира да спазва Етичния кодекс от момента на приемането му за специализант в Института или бъде ангажиран като преподавател.

1.3. Настоящият етичен кодекс е съгласуван и съблюдава етичните стандарти и принципи на Европейската асоциация по интегративна психотерапия (ЕАИП), Европейската асоциация по психосоматична медицина (ЕАПМ) и Българската асоциация по психотерапия (БАП).

1.4. Настоящият етичен кодекс описва доброто професионално поведение и отношения между интегративния психотерапевт или специализант под супервизия и клиент/пациент, отношения между обучаващ се и обучител и/или супервизор, както и отношения между колеги. Интегративните психотерапевти и специализанти поемат отговорност и за доброто име на „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ в България.

 1. Цели на психотерапевтичната дейност на интегративните психотерапевти/ специализанти под супервизия.
 2. Да помогнат на клиентите си да достигнат ниво на психична и емоционална зрялост, която да им помогне да бъдат възможно най-автентични в живота си, да могат свободно да изразяват желанията, стремежите и целите си. 2.2 Да бъдат автономни, креативни и съзидателни.
 3. Да бъдат максимално съответни на това, което чувстват и искат за себе си.
 4. Да живеят в хармония със себе си, семейството си и социалните структури, в които функционират.
 5. Индивидите имат правото, отговорността и потенциала да вземат свои собствени решения, да поемат отговорности за своя собствен живот и да функционират автономно.
 6. Отношението към всеки клиент се основава на уважението към личността му и етичните правила за упражняване на професията, независимо от неговите раса, пол, възраст, вероизповедание, националност, сексуална ориентация, здравословно състояние, инвалидност и др.
 7. Клиентите са отговорни за своето личностно и професионално развитие, както и за темповете на това развитие.
 8. Зачита се правото на всеки клиент на личен живот и конфиденциалност.
 9. Специализанти и обучители действат с почтеност и добросъвестност в отношенията си с клиента, както и помежду си.
 10. Насърчават автономно взетите решения като прилагат принципите на свободния избор и информираното съгласие.

Част II:

СТАНДАРТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ В ПРАКТИКАТА

1.1. Принципи:

1.2. Практически бележки:

1.2.1. Клиентът е информиран предварително за това, с което ще се занимава в консултативен, терапевтичен или обучителен контекст, и за методите на работа, които има правото да приеме или да откаже.

1.2.2. Предварителното договаряне с него изяснява типа работа (напр. индивидуална или групова, консултиране, терапия, обучение и др.), целта, времето и очаквани резултати.

1.2.3. Част от договореностите с клиента е откритото и ясно заявяване на възможното присъствие на наблюдатели, протоколиращи колеги или записващи устройства; ко-терапевти, участващи като помощни, ако се налагат такива, в случайте на работа под супервизия или в процеса на обучение. Всички присъстващи и свързани със случая на клиента/групата са обвързани със същата конфиденциалност.

1.2.4. Част от добрата професионална практика е периодичното разглеждане на договора от страна на клиента и терапевта, за да се гарантира, че благополучието на клиента остава от първостепенно значение.

1.2.5. Право на клиента е да се откаже или да оттегли съгласието си по всяко време.

1.2.6. Правата на непълнолетните, както и на лицата с намален интелектуален капацитет или други когнитивни ограничения, отнасящи се до информираното съгласие, биват осигурени чрез съгласието на родител или друго упълномощено лице.

1.2.7. Участие в изследователски сесии или записване на сесии е възможно единствено след писменно информирано съгласие. Работа със случаи под супервизия също изискват писменно информирано съгласие от клиента.

I. ОТГОВОРНОСТ

 • В своята професионална дейност, психотерапевтите и специализантите се стремят към най-високите стандарти на професията.
 • Интегративните психотерапевти и специализанти под супервизия осъзнават последствията от своите професионални действия и носят отговорност за тях.
 • Интегративните психотерапевти и специализанти под супервизия, в рамките на възможностите си, следят техните услуги да не бъдат използвани по неподходящ начин.

II . КОМПЕТЕНТНОСТ

 1. Психотерапевтите предлагат само тези услуги, които са в рамките на тяхната професионална компетентност и съответстват на тяхната завършена/придобита квалификация и опит към настоящия момент.
 2. Психотерапевтите и специализантите под супервизия информират за спецификата на професионалната си дейност по такъв начин, че да избегнат неправилното разбиране от аудиторията за тяхната компетентност и професионални възможности.
 3. Психотерапевтите и специализанти под супервизия осъзнават своите професионални ограничения и при необходимост пренасочват клиентите към други професионалисти за консултация – медицински лица или колеги от други модалности.
 4. В тези видове практическа дейност, за които още няма твърдо установени стандарти, психотерапевтите и специализанти под супервизия взимат всички мерки, за да осигурят благополучието на клиентите си.
 5. Интегративните психотерапевти и специализанти под супервизия се стараят да бъдат в течение на научните и практическите изследвания и решения в сферата на своята дейност.
 6. Ако психотерапевтите и специализанти под супервизия имат лични проблеми от такъв тип и проявяващи се в такава степен, че влияят върху изпълнението на професионалните им задължения, те се обръщат за професионална помощ с цел изясняване на ситуацията.

III . ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ 

 1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИТЕ

1.1. Психотерапевтите и специализанти под супервизия зачитат личната неприкосновеност на човека и се грижат за защита правото на клиента на самоопределение, в това число и отказ от по-нататъшно участие в сесиите.

1.1.1. Психотерапевтите и специализанти под супервизия осведомяват клиентите или техните представители за планираните мероприятия по най-разбираем начин, за да могат сами да решат желаят ли да вземат участие в тях или не.

1.1.2. Отношението към клиентите трябва да поощрява тяхната автономност и самоопределение, като се избягват стилове на поведение, създаващи зависимост.

1.1.3. Никой психотерапевт или специализант под супервизия не може да действа или съдейства за нарушаването на което и да е от основните човешки права, дефинирани от Декларацията за човешките права на ООН.

1.2. Психотерапевтите и специализанти под супервизия внимават за всички взаимоотношения, които могат да увредят професионалната им преценка и да повишат риска от експлоатиране на терапевтичната ситуация, финансово, психологически или по какъвто и да било друг начин, който може да бъде в ущърб за клиента.

1.2.2. Сексуалната интимност с клиента е неетична и не се допуска.

1.3. Ако условията за наемане на психотерапевта водят до невъзможност за спазване на интересите на клиента, това се обяснява на всички заинтересовани страни.

 1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ

2.1. В отношенията си с обучаващите се, обучителите се ръководят от същите етични правила, валидни за клиентите.

2.2. Обучителите поставят за своя основна цел професионалното израстване и личностно развитие на обучаващите се.

2.2.1. Обучителят насочва обучаващия се към друг колега, ако интересите и начинът на приложение на знанията, изискват знания и умения извън подготовката на обучителя.

2.3. Психотерапевтите, които ще обучават или ще се занимават с каквато и да е аналогична дейност на курсове, заедно с непсихолози, внимателно преценяват дали участието им няма да доведе до нежелателно впечатление, че курсът не отговаря на изискванията към работата на професионалната общност.

2.4. Сексуалната интимност между обучаващите се и обучителите е неетична и не се допуска.

 1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

3.1. Психотерапевтите и специализанти под супервизия уважават професионалната компетентност, задълженията и отговорността на колегите си и представителите на другите професии.

3.1.1. Въздържат се от мнения, злепоставящи личните качества и професионалната практика на техни колеги пред клиенти и други трети лица.

3.2. Психотерапевтите, до които е достигнала информация, че техен колега е нарушил етичните принципи, постъпват съгласно утвърдените процедури на общността.

IV . КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 1. Психотерапевтите и специализанти под супервизия имат задължението да запазват в тайна информацията, получена от клиентите им в хода на работата с тях.
 2. Те споделят подобна информация с други лица само със съгласието на клиента или на друг законен негов представител.
 3. Изключение от това правило може да се направи само в случаите, при които чрез това се нанася вреда на клиента или съществува явна опасност за неговата сигурност или тази на други хора. При тези обстоятелства информацията трябва да бъде предадена единствено на лица, които могат да предприемат адекватни действия в дадената ситуация и в съответствие със законите на Република България.
 4. За осигуряване на конфиденциалност във връзка с психологическите и психотерапевтичните изследвания и интервенции, психотерапевтите и специализанти под супервизия са длъжни да се погрижат за специална договореност с лицата, ползващи техните услуги.
 5. В договореността трябва да се уточни начинът за гарантиране на конфиденциалността: кой ще има достъп до съответните материали и колко дълго те ще бъдат съхранявани. (Същото се отнася и за електронните материали.)
 6. В случаи на запис върху магнитна или видеолента, фотографиране или заснемане на филм, съгласието на клиента (участник в група и др. подобни) е задължително.

6.1. За демонстрация, прослушване или друго използване на материала е необходимо допълнително писмено разрешение, от което да е ясно, къде, кога, пред кого и в каква форма може да бъде използван съответният материал. Изисква се да се включи също така информация за това, колко време може да се пази този материал.

7.  Ако клиент или участник в група не потвърди съгласието си, материалът незабавно се унищожава.

8. В случай на необходимост, психотерапевтите и специализанти под супервизия информират възложителите и клиентите за правилата и изискванията за спазване на конфиденциалност според настоящия Етичен кодекс.

V. ИНТЕРВЕНЦИИ, МЕТОДИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 1. Психотерапевтичните интервенции се планират на базата на добре формулиран проблем и след разглеждането на подходящи методи и алтернативни процедури.
 2. При осъществяването на интервенционни и други действия и методи, те се извършват в съответствие със стандартите или обичайната практика за тяхното използване.
 3. Психотерапевтите и специализанти под супервизия избягват да използват методи с неизвестни или неудовлетворителни параметри, освен в случаите, в които се апробират нови такива. За последното клиентите се информират предварително и могат да се използват само след тяхното съгласие.
 4. Психотерапевтите и специализанти под супервизия се стремят да формулират своите послания, заключения и други подобни изказвания по такъв начин, че те да не могат да бъдат превратно разбрани или използвани.
 5. Заключенията трябва да бъдат формулирани така, че да бъдат разбираеми за възложителя.
 6. Психотерапевтите и специализанти под супервизия се грижат за това психотерапевтичните и консултативните методи да не се описват в средствата за масова информация, по такъв начин, че да се намали тяхната полезност.
 7. Интегративните психотерапевти и специализанти под супервизия самостоятелно избират методите си на работа, както и терапевтичната парадигма, към която да се придържат.

VI . ПУБЛИЧНИ ИЗКАЗВАНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО

 1. Публичните изказвания и съобщения, направени от психотерапевтите и специализанти под супервизия, имат за цел да помогнат на хората да осъществят добре информирани и свободни избори.
 2. Когато правят изказвания като специалисти, те се стремят към обективност и точност.
 3. Психотерапевтите и специализанти под супервизия информират за спецификата на професионалната си дейност по такъв начин, че да избегнат неправилното разбиране от аудиторията на тяхната компетентност и професионални възможности.

1.2.1. Не се допускат публични изказвания, целящи самореклама.

2.1. В обявите за курсове може да се съдържа информация, обясняваща съдържанието и целите на курса.

2.1.1. Обявата не трябва да се представя като реклама или да съдържа обещания за специфични резултати.

 1. Психотерапевтите и специализанти под супервизия, публикуващи съвети в печата или участващи в предавания по радиото и телевизията, дават тези съвети само в обща форма.

3.1. Психотерапевтите публикуват от свое име само тази работа, която е извършена изцяло от тях или за която имат съществен принос.

VII . ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯТА НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

 1. Нарушенията на Етичния кодекс се разглеждат задължително, независимо дали представляват закононарушения и се преследват по силата на други закони на Република България.

2. Сведения за нарушенията на етичните норми могат да постъпват както от клиенти, така и от колеги или специализанти – обучаващи се колеги.

3. Ако член на Етичната комисия на ИПИП получи информация за нарушение на етичните норми от свой колега, той е задължен да се опита да реши проблема помежду им, като разговаря със засегнатата страна и със своя колега.

4. Ако това се окаже невъзможно или нарушението е толкова голямо, че получилият информация колега сметне, че то превишава неговата компетентност, то той се обръща по установения ред към Комисията по етика.

5. Жалбите за нарушения трябва задължително да се представят в писмен вид, с подробно излагане на аргументи за нарушенията на Етичния Кодекс. Те трябва да са подписани с пълното име и адрес на заявителя.

6. Анонимни или устно направени жалби не се разглеждат.

7. Независимо до кого са адресирани, жалбите задължително се препращат на председателя на Комисията по етика.

8. Жалбите се разглеждат от Комисията по етика, която е упълномощена да взема окончателните решения.

9. Председателят на Комисията по етика е длъжен да свика нейните членове в десетдневен срок от получаване на жалбата.

10. Комисията по етика определя докладчик по жалбата, който е длъжен да изслуша страните, да събере необходимите сведения и да ги предостави на комисията.

11. Упълномощеното лице представя в писмен вид своето заключение на Комисията по етика.

12. Комисията по етика от своя страна приема заключението на упълномощенот лице и, ако е нужно, отново изслушва страните, проверява всички документи и прави съответните експертизи предвидени от стандартите на ИПИП.

13. Ако Комисията по етика не е удовлетворена от разследването, тя може да определи нова експертиза и ново упълномощено лице.

14. В срок от един месец след постъпване на жалбата Комисията по етика съобщава своето заключение.

15. Комисията по етика взима своите решения по представените заявления с обикновено мнозинство.

16. Заключенията на Комисията по етика се представят в писмен вид на Съвета на преподавателите, като копия от доклада се изпращат на засегнатите страни.

17. Заключенията на Комисията по етика могат само да потвърдят или отхвърлят точките от заявлението за нарушение на Етичния кодекс. Тя не определя и не налага санкции, но може да препоръча за нарушителя на Етичния кодекс, някаква форма на супервизия, тренинг или обучение.

18. Решения, свързани с преподавателската или учебна дейност в ИПИП на провинил се неин студент или преподавател, може да взема Съвета на преподавателите съгласно Етичния кодекс на института.

19. Решенията и експертизите на Комисията по етика са окончателни и са валидни за срок от шест месеца.

20. Всички разследвания и заключения на Комисията по етика са конфиденциални и не подлежат на разгласяване без съгласието на засегнатите страни.

Членове на Комисията по Етика

Д-р Маргарита Тарейн, председател Комисията по Етика; m.tareyn@abv.bg

Д-р Деница Банчевска – член на Комисията по Етика; ddenn2@gmail.com

Петър Кралев- член на Комисията по Етика; peter.kralev1960@gmail.com