fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Обучение

Обучение

Изискванията на Българската Асоциация по Психотерапия, както и на Европейската асоциация по Интегративна психотерапия са за общо 3200 часа обучение, като 1800 от тях се признават от предходното университетско образование по психология или медицина или друго специализирано образование по психотерапия, а останалите 1400 часа са задължителният общ брой часове за обучение в специфичен терапевтичен метод.

Изисквания на Европейска Асоциация по Интегративна психотерапия:

  • Метода трябва да бъде добре дефиниран и да има ясна теоретична база в социалните науки. Обучението в „Институт по интегративна психотерапия и психосоматика“ стъпва основно на психотелесна психотерапия (неорайхиански модел) и психосоматиката. Психотелесната неорайхианска школа (основана от Проф. Валдо Бернаскони) е призната официално от Европейската Асоциация по психотелесна терапия ((EABP). Всички останали методи и школи, включени в обучението като сателитни и допълващи, т.е. екзистенциална психотерапия, когнитивно-поведенческа, фамилна и системна, гещалт-терапия и други, са признати от съответните си Европейски организации).
  • Теорията трябва да бъде интегрирана с практиката, да бъде приложима за широк аспект от проблеми и да е доказано ефективна. Неорайхианската психотелесна психотерапия има двадесет годишна история в България. Съществуват многобройни изследвания на EABP, които показват ефективността на психотелесните направления изобщо при разрешаване на различни психични проблеми.
  • Метода трябва да е научно признат от Европейската Асоциация по психотерапия (ЕАП) и от няколко Европейски държави като валиден от съответните професионални организации. Психотелесния метод е признат за валиден от ЕАП и се прилага успешно в няколко други държави. Признат е от Българската Асоциация по психотерапия (БАП).

Обучението е приложимо за всички, които търсят осъзнатост, подобряване на качеството на живот, личното здраве, знания и умения за по-успешна комуникация с близките си. Подходящ е и за хора, които търсят по-дълбок смисъл в живота си в контекста на един холистичен подход към  здравето и човека изобщо.

обучение по интегративна психотерапия„Институт по интегративна психотерапия и психосоматика“ предлага следната форма на обучение:

Четири годишен курс на обучение (квалификация интегративен психотерапевт).

В този курс се покриват всички дисциплини, изброени в програмата за обучение.

Допълнителни изисквания за получаване на квалификация „интегративен психотерапевт“:

400 часа практика/стаж в психиатрично заведение или друга подобна институция.

600 часа работа под супервизия. Супервизията може да се осъществява също и в групи под формата на интервизия, както и по скайп по преценка на супервайзора. (Супервизията е на всеки 4-ти час с клиент, общо 150 часа). 

100 часа персонална терапия за обучаващите се. Участие в тренинги/групи/ уъркшопи на преподаватели от института се зачита в съотношение 3:1. Общия брой часове персонална терапия и личен опит е 250 часа.

Цената на персоналната терапия и супервизията са съгласувани с всички преподаватели на института и ще бъде една и съща за всички студенти.  

2 тренинга на година (10 часа на ден х 4 дни), 320 часа. 

Групова терапия (терапевтични групи за личен опит): след някои лекции, в зависимост от предмета и формата на преподаване: продължителност 3 часа (общо 30 часа на година, или 120 часа за целия период на обучение).

Симулации на психотерапевтичния процес:  2 уикенда в годината (20 часа всеки, или общо 80 часа за периода на обучение).

Всички лекции се провеждат по един уикенд в месеца, като август месец няма лекции и обучение.

Условия на обучението, следдипломна квалификация интегративен психотерапевт

    1. Кандидатите е необходимо да са завършили магистърска или бакалавърска програма по психология, социални дейности, медицина, фармакология, педагогика, философия, HR или друга подобна дисциплина. Тези които не са завършили хуманирана дисциплина също могат да се обучават, като преминат пропедевдичен курс по „Обща психология“ и издържат съответния изпит. Такъв курс ще се проведе преди началото на обучението.

2. Представяне на мотивационно писмо, в което да бъде обяснена вашата мотивация да се обучавате по тази програма, както и дългосрочните ви планове в тази насока.

3. Копие от диплома за завършено висше образование или Уверение от съответното учебно заведение, ако сте студент.

4. Документ, удостоверяващ допълнителни квалификации или обучение в други психотерапевтични направления, ако има такива.

5. Две паспортни снимки (една за файла ви и друга за студентската книжка)

6. Декларация за психично здраве, по образец. Издава се от Център за психично здраве в гр.  София, ул. Екзарх Йосиф 59, ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД. За студенти от други градове, моля да проверите в съответния Психиатричен диспансер/личен лекар. 

7. Молба за приемане, по образец, (осигурява се от Института). Моля, изтеглете от линка по-долу или се свържете с нас да ви изпратим такава.

molba-IPIP2022

8. Автобиoграфия/ CV

9. Такса записване и разглеждане на документи, еднократно: 100 евро (по курса на деня). Документи без преведена такса за записване няма да бъдат разглеждани. 

10. Лично интервю с кандидата

Цена на обучението на учебна година: 1200 евро (съответно по курса на деня в български лева, или 1.96 лв., към момента). Промяната в цената е наложена от това, че дружеството преминава по ДДС. Таксата може да бъде разсрочена на две или четири плащания. Няма оскъпяване при разроченото плащане, като на две вноски таксата е по 600 евро (или 1173 лв.), или на 4 вноски по 300 евро (или 587 лв.). 

Банкова информация: Райфайзен Банк

„Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“

BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG08RZBB91551027369511

Основание за плащане: обучение

Завършилите други психотерапевтични обучения могат да получат съответен кредит за часове, които са взели в други обучителни школи (до 3 кредита, като един кредит отговаря на един модул), ако съвпадат с предметите, които се преподават в института.  Всеки случай се решава след индивидуална преценка на ситуацията.

Студенти, които в момента са в процес на обучение във висше учебно заведение е необходимо да представят удостверение, че се обучават в момента. Те могат да учат успоредно. 

Персоналната терапия може да бъде провеждана при колеги от други школи,  по изключение,  в България или други държави, след одобрение от Управителния съвет. Супервизията се провежда от преподаватели на института. Ще бъдат осигурявани и възможности за интервизия (групова супервизия).

След първата година на обучение, с присъствени всички лекции и тренинги и издържани изпити по съответните дисциплини, както и при наличието на минимум 50 часа персонална терапия, на студента се издава разрешително за работа под супервизия. Решението се взема от комисия от трима члена преподаватели, като се взема под внимание препоръката на персоналния терапевт. 

Финален изпит: всички обучаващи се, след изпълняване на изискванията посочени в обучението, могат да се явят на финален изпит. Финалният изпит е в писмена, практическа и теоретична форма. Такса финален изпит:  200 евро.

Завършилите получават Сертификат за интегративен психотерапевт. Тези които не са завършили психология или одобрена хуманитарна дисциплина получават сертификат „консултант“. 

Института е в процес на акредитация от Европейската Асоциация по интегративна психотерапия и Европейската асоциация по психосоматика.

Телефон за контакти и информация: 0885 26 4400 Светла Банкова; sbankova@yahoo.com

(Ако не отговоря съм в сесия, моля оставете съобщение)

0898 677 400 Зорница Стоилкова; zornica.stoilkova@yahoo.com