fbpx

Условия за обучение

Обучение

Изискванията на Българската Асоциация по Психотерапия, както и на Европейската асоциация по Интегративна психотерапия са за общо 3200 часа обучение, като 1800 от тях се признават от предходното университетско образование по психология или медицина или друго специализирано образование по психотерапия, а останалите 1400 часа са задължителният общ брой часове за обучение в специфичен терапевтичен метод. В тези 1400 часа, теоретичното обучение е в рамките на 500 до 800 часа. В Институт по психосоматика и интегративна психотерапия това са 720 часа, или 28 лекции и симулации /без тренингите/ в продължение на 4 години. 

Изисквания на Европейска Асоциация по Интегративна психотерапия:

  • Метода трябва да бъде добре дефиниран и да има ясна теоретична база в социалните науки. Обучението в „Институт по интегративна психотерапия и психосоматика“ стъпва на асимилативния подход, като основа е психотелесната терапия (неорайхиански модел) и психосоматиката. Психотелесната неорайхианска школа (основана от Проф. Валдо Бернаскони) е призната официално от Европейската Асоциация по психотелесна терапия ((EABP). Всички останали методи и школи, включени в обучението като сателитни и допълващи, т.е. екзистенциална психотерапия, когнитивно-поведенческа, фамилна и системна, интегративна танце-двигателна и други, са признати от съответните си Европейски организации).
  • Теорията трябва да бъде интегрирана с практиката, да бъде приложима за широк аспект от проблеми и да е доказано ефективна. Неорайхианската психотелесна психотерапия има двадесет годишна история в България. Съществуват многобройни изследвания на EABP, които показват ефективността на психотелесните направления изобщо при разрешаване на различни психични проблеми.
  • Метода трябва да е научно признат от Европейската Асоциация по психотерапия (ЕАП) и от няколко Европейски държави като валиден от съответните професионални организации. Психотелесния метод е признат за валиден от ЕАП и се прилага успешно в няколко други държави. Признат е от Българската Асоциация по психотерапия (БАП).

Обучението е приложимо за всички, които търсят осъзнатост, подобряване на качеството на живот, личното здраве, знания и умения за по-успешна комуникация с близките си. Подходящ е и за хора, които търсят по-дълбок смисъл в живота си в контекста на един холистичен подход към  здравето и човека изобщо.

обучение по интегративна психотерапия„Институт по интегративна психотерапия и психосоматика“ предлага следната форма на обучение:

Четири годишен курс на обучение (квалификация интегративен психотерапевт).

В този курс се покриват всички дисциплини, изброени в програмата за обучение.

Изисквания за получаване на квалификация „интегративен психотерапевт“:

720 часа теоретично обучение (9 лекции на година х 4 години= 36 х 20 часа всяка= 720 часа). В тях са включени и симулации на психотерапевтичния процес:  8 симулации за целия период на обучение (20 часа всеки, или общо 160 часа за периода на обучение).

50-100 часа практика/стаж в психиатрично заведение или друга подобна институция. Практиката трябва да е в среда, свързана с психичното здраве, или еквивалентен професионален опит. От практиката обучаващият се трябва да придобие адекватен опит с психо-социални кризи и с работа в сътрудничество с други специалисти в сферата на психичното здраве.

300 часа работа под супервизия. Супервизията може да се осъществява също и в групи под формата на интервизия, както и по скайп по преценка на супервайзора, ако обстоятелствата налагат това. Супервизията е минимум 150 часа. Това е собствена практика, която е съобразена с психотерапевтичната модалност и продължава най-малко две години.

250 часа персонална терапия, от които 100 часа лична терапия на обучаващия се. Участие в тренинги/групи/ уъркшопи на преподаватели от института се зачита в съотношение 3:1. Общия брой часове персонална терапия и личен опит е 250 часа. 

240 часа групови тренинги – 2 тренинга на година (10 часа на ден х 3 дни = 30 часа х 8 общо за целия период на обучение – 240). 

90 часа терапевтични групи за личен опит: след някои лекции, в зависимост от предмета и формата на преподаване, продължителност 2,5 часа (общо 22,5 часа на година, или 90 часа за целия период на обучение).

(Цената на персоналната терапия и супервизията са съгласувани с всички преподаватели на института и ще бъде една и съща за всички студенти.  Можете да намерите повече информация за нея в „Регламент на обучението“.)

Всички лекции се провеждат по един уикенд в месеца, като август месец няма лекции и обучение.

Условия на обучението, следдипломна квалификация интегративен психотерапевт

    1. Кандидатите е необходимо да са завършили магистърска или бакалавърска програма по психология, социални дейности, медицина, фармакология, педагогика, философия, HR или друга подобна дисциплина. Тези които не са завършили хуманирана дисциплина също могат да се обучават, като преминат пропедевдичен курс по „Обща психология“ и издържат съответния изпит. Такъв курс ще се проведе преди началото на обучението.

2. Представяне на мотивационно писмо, в което да бъде обяснена вашата мотивация да се обучавате по тази програма, както и дългосрочните ви планове в тази насока.

3. Копие от диплома за завършено висше образование или академична справка, ако сте студент.

4. Документ, удостоверяващ допълнителни квалификации или обучение в други психотерапевтични направления.

5. Две паспортни снимки (една за файла ви и друга за студентската книжка)

6. Декларация за психично здраве, по образец

7. Молба за приемане, по образец, (осигурява се от Института). Моля, свържете се с нас да ви изпратим такава или се попълва на място. 

8. Автобиoграфия/ CV

9. Такса записване и разглеждане на документи, еднократно: 100 евро (по курса на деня). Документи без преведена такса за записване няма да бъдат разглеждани. 

10. Лично интервю с кандидата

Цена на обучението на учебна година: 1000 евро (съответно по курса на деня в български лева), към момента. Ако има промяна в статута на дружеството (минаване по ДДС и др.) ше бъдете своевременно уведомени.Таксата може да бъде разсрочена на две или четири плащания. При две плащания на година, има оскъпяване с 5%, а при разсрочено плащане на 4 вноски: 10% оскъпяване.

Банкова информация: Райфайзен Банк

„Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“

BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG08RZBB91551027369511

Основание за плащане: обучение

Начало на обучението:  април, 2022. Програмата се изготвя допълнително до започване на курса. 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ на V-ти курс: 15 март, 2022 г. 

Завършилите други психотерапевтични обучения могат да получат съответен кредит за часове, които са взели в други обучителни школи (до 3 кредита, като един кредит отговаря на един модул), ако съвпадат с предметите, които се преподават в института. Всеки случай се решава след индивидуална преценка на ситуацията.

Студенти, които в момента са в процес на обучение във висше учебно заведение е необходимо да представят удостверение, че се обучават в момента. Те могат да учат успоредно. 

Персоналната терапия може да бъде провеждана при колеги от други школи,  по изключение,  в България или други държави, след одобрение от Управителния съвет. Супервизията се провежда от преподаватели на института. Ще бъдат осигурявани и възможности за интервизия (групова супервизия).

След първата година на обучение, с присъствени всички лекции и тренинги и издържани изпити по съответните дисциплини, както и при наличието на минимум 50 часа персонална терапия, на студента се издава разрешително за работа под супервизия. Решението се взема от комисия от трима члена преподаватели, като се взема под внимание препоръката на персоналния терапевт. 

Финален изпит: всички обучаващи се, след изпълняване на изискванията посочени в обучението, могат да се явят на финален изпит. Финалният изпит е в писмена, практическа и теоретична форма. Такса финален изпит:  200 евро.

Завършилите получават Сертификат за интегративен психотерапевт. Тези които не са завършили психология или одобрена хуманитарна дисциплина получават сертификат „консултант“. 

Института е в процес по кандидатстване за акредитация от Европейската Асоциация по интегративна психотерапия и Европейската асоциация по психосоматична медицина (ЕАПМ).

Телефон за контакти и информация: 0885 26 4400 Светла Банкова; info@integrativetherapybg.com

(Ако не отговоря съм в сесия, моля оставете съобщение)

0898 677 400 Зорница Стоилкова; zornica.stoilkova@yahoo.com