fbpx

Трансперсонална Психология

Курс по Трансперсонална психология

Анотация:

Курсът по Трансперсонална психология предлага комплексни познания за интегративния профил на съвременната психология. Обучението по Трансперсонална психология създава предпоставки за успешно разпознаване на обединяващата тенденция в модерната психология, подход, който позволява да се оползотвори цялата тоталност на човешкото съществуване.

Целта на учебната дисциплина е обучаемите да получат базови знания, основни представи и умения за:

  • Развитието на съзнанието в целия му спектър:

–  от предлично през лично до транспесонално

–  от подсъзнание през себеосъзнаване до свръхсъзнание

–  от То през Его до Духа.

  • Релационните и поведенческите аспекти на съзнанието /взаимодействието му с обективния външен свят и социокултурните ценности/
  • Модалностите на съзнанието /естетическо, нравствено, научно/;
  • Нормалните и променените състояния на съзнанието /будно и разширено/;

Чрез непосредствени теоретични и практически занимания да се създадат у всеки обучаем:

  • Аспекти на морална мотивация като предпоставка за духовното познание;
  • Прозрения за Вътрешния Аз и неговия потенциал за стигане до общото зад различното;
  • Способности за разширяване на съзнанието и същевременно за синтез на вътреличностните сили на индивида по посока духовното измерение на индивидуалността и по-интензивното осъзнаване на колективните връзки със света на другите като екзистенциална предпоставка на индивидуацията.  

В края на обучението си по курса по Трансперсонална психология обучаемите ще са:

  • Разпознали човешката си екзистенция чрез потенциала на своето духовно измерение;
  • Преживели един по-пълен Аз, безусловен и влят в самия живот чрез не-Аз, не-ум, не-идея.
  • Повишили своя коефициент на духовност, привнасяйки нови измерения към своята цялостност.

Обучител:

Проф. д-р Даниела Тасевска