fbpx

Регламент на обучението

„Институт по психосоматика и интегративна психотерапия”

Регламент на обучението

Курсът представлява следдипломна специализация с продължителност 4 академични години (теория, практика, тренинги, лична терапия, работа под супервизия, клиничен стаж, в съответствие с програмата на обучение). Основната цел на курса е подготовката на кандидатите за професията интегративен психотерапевт.

Освен че задълбочава познанията по психология и психотерапия, курсът обучава в областта на интегративна психотерапия и психосоматика, като стъпва основно на неорайхианска психотелесна терапия, и преподава конкретни методи за работа с клиенти. Обучението дава познания и практически умения в различните области на психотелесната терапия, базирани на теориите на Валдо Бернаскони, Вилхелм Райх, Александър Лоуен, както и методи и модалности като фамилна и системна психотерапия, психосоматика, екзистенциална психотерапия, емоционална интелигентност, когнитивно поведенческа психотерапия и др. 

Подходящо за специалисти или студенти по психология, медицина, социални и хуманитарни науки и всички, които имат сериозен и последователен интерес към областта на психотерапията.

Обучението е съобразено с изискванията на Европейската Асоциация по интегративна психотерапия и Българска Асоциация по Психотерапия, които са както следва:

Общо 3200 часа обучение, като 1800 от тях се признават от предходното университетско образование по психология или медицина или друго специализирано образование по психотерапия (не по- малко от 3 години), а останалите 1400 часа са задължителният общ брой часове за обучение в специфичен терапевтичен метод или методи. Обучението включва следните елементи:

Личен психотерапевтичен опит – включва обучителна анализа, собствен опит или други методи съдържащи елементи на себерефлексия, терапия и личен опит (не по-малко от 250 уч. ч.).

За да се съобрази с тези изисквания, Института изисква от специализанта 100 часа лична терапия, като останалите часове са от групова лична терапия/ тренинги и психотерапевтични групи за личен опит след всяка лекция.

Общо 8 тренинга (за целия период на обучение) х 30 часа= 240 часа, в съотношение 3:1. 3 астрономически часа от тренинг се признават за 1 час индивидуална терапия, или общо 80 часа лична терапия за целия период на обучение от тренинги.

Лична терапия:

100 часа лична терапия

80 часа признати от тренинг за лична терапия

20 психотерапевтични групи за личен опит: 20 х 3,5 ч.= 70 часа

Общо: 250 часа лична терапия

Теоретично обучение – включва отчасти общообразователна и университетска теоретична подготовка по психотерапия и друга част специфична теория на метода (модалността).

28 лекции х 20 часа= 560 часа теоретична подготовка

Симулации на психотерапевтичния процес: 8 х 20 = 160 часа

Общо теория и практика: 720 часа

Самоподготовка реферати по научни изследвания и книги в областта на интегративната психотерапия, психотелесна неорайхианска психотерапяи и психосоматика:

Самоподготовка

100 часа за целия период на обучение

200 часа самоподготовка дипломна работа

Практика – включва собствена практика под супервизия с продължителност поне 2 години;

Супервизия

300 часа работа с клиенти под супервизия, като минимум 150 часа са супервизирани. 

Стаж в институция за психично здраве или еквивалентен професионален опит включващ опит с психосоциални кризи и взаимодействие с други специалисти в областта на душевното здраве.

Психиатричен стаж

50-100 учебни часа (стаж в психиатрично заведение или подобно)

Супервизия, обучение и лична терапия (собствен опит) се извършват от квалифицирани, според стандартите на БАП специалисти.

Общо часове за целия курс на обучение, теория и практика, клиничен стаж, тренинги и психотерапевтични групи, симулация на психотерапевтичния процес, работа под супервизия: 1400 (не включва часовете за самоподготовка).

Сертификат за психотерапевт може да се издаде на специализантите с бакалавърска степен, различна от психология и медицина, ако представят документ за завършена магистърска степен по психология (възможно е да се учи успоредно със специализацията в Института). В противен случай те ще получат сертификат за консултант по интегративна психотерапия, без да имат право да практикуват самостоятелно като психотерапевти, а само като консултанти под постоянната супервизия при интегративен супервайзор.

Правила за провеждане на обучението

Тренинги:

Тренингите се провеждат два пъти в годината (по един на семестър) с обща продължителност 6 дни за съответната учебна година.

Външни участници могат да бъдат допускани до тренингите след одобрение от Изпълнителния директор и/или съгласие на преподавателя, водещ тренинга.

Не се допуска включване в тренинга със закъснение, както и тръгване преди края на обратните връзки, тъй като това е процес, който не постига целта си, ако бъде прекъснат. На студент, който е закъснял за тренинга или си е тръгнал преди края, не се зачита тренинга.

Участието в сутрешните и вечерните терапевтични практики за личен опит (ако са предвидени в програмата) е задължително. Закъснелите за група пропускат групата.

Участие в организираните от преповадателите на Института тренинги и терапевтични групи извън института се зачита за личен опит в съотношение на часовете 3 към 1.

Лекции, терапевтични групи за личен опит, симулации на психотерапевтичния процес:

При пропусната лекция, специализантът няма право да се яви на изпит по съответната дисциплина, докато не се яви на същата лекция със следващ курс. При напускане на лекцията преди края й,  или при отсъствие на част от нея, лекцията не се зачита за взета. 

Отсъствия от психотерапевтична група, лекция, тренинг и неявяване на изпит се приемат само по уважителни причини (болест – срещу болничен лист и по лични причини, одобрени от Изпълнителния директор след подаване на молба).

Психотерапевтичните групи за личен опит се водят от преподаватели на Института.

Свободноизбираеми дисциплини: Ако има обявени такива, се заплащат директно на преподавателя, според обявената от него цена и е извън учебната такса. Лекцията се провежда при минимум 10 заявили интерес специализанти и продължава един уикенд, както всички регулярни лекции.

Симулациите представляват проиграване на терапевтична сесия, в която специализантите от курса участват като терапевт и клиент. Сесията се обсъжда с преподавателя и останалите студенти.

Изпити

Изпитите се провеждат под няколко форми:

 • Писмена или устна, по преценка на преподавателя на съответната дисциплина.
 • Есе по зададена от преподавателя тема. Есето се изпраща на самия преподавател в срока, който е определил.
 • Изпитите се провеждат обикновена сутринта преди следващата лекция. 

Ликвидационни сесии

В края на календарната година има ликвидацинна сесия, на която специализантът може да се яви на пропуснати през семестъра изпити.

Явяването на изпити по отделните дисциплини е включено в общата годишна такса. Единственият изпит, който се заплаща допълнително е финалният, по цените обявени в договора за обучение.

При необходимост от наваксване със следващ курс на пропуснати тренинги и лекции не се изисква допълнително заплащане.

Оценяване

Изпитите през четирите учебни години се оценяват по 6-балната система, приета в България или с „да” или „не”, ако са счетени за зачот.

Финалният изпит се оценява по 100-точковата европейска система и същевременно се приравнява на българската шестобална система. (Слаб 2 – до 44 т.; Среден 3 – 45-59 т.; Добър 4 – 60 – 74 т.; Много добър 5 – 75 – 89 т.; Отличен 6 – 90-100 т.)

Финален изпит

Финалният изпит на четиригодишната специализация се състои от три части:

 • Теоретична част:

 Въпроси от областта на инегративната психотерапия, психосоматика и другите изучавани дисциплини.

 • Въпроси от областта на психиатрията, психофармакологията и психосоматиката.
 • Въпроси от областта на други психотерапевтични техники и методи.

Теоретичният изпит включва въпроси и от трите области.

Практическа част:

 • Водене на индивидуална терапевтична сесия пред комисията.
 • Водене на групова терапевтична сесия пред комисията.

Дипломна работа:

Дипломната работа се пише под ръководството на научен ръководител-супервайзор, избран сред преподавателите. С него се обсъжда темата, структурата, съдържанието.

 • Консултациите с научния ръководител се заплащат по тарифата за един час работа под супервизия.
 • Дипломната работа трябва да е в размер от 50 до 100 стандартни страници (1800 знака). Шрифт: Тimes New Roman, размер на шрифт 12 и спазени изисквания за цитиране и подробна библиография.
 • Дипломната работа може да бъде в една от четирите форми:
 • Литературен обзор по тема от областта на интегративната психотерапия  (примери и подробно и коректно цитиране).
 • Представяне на случай от психотерапията или няколко случая с еднаква диагноза.
 • Научно изследване. (след одобрение от комисия от преподаватели)
 • Личен принос в развитието на интегративната психотерапия (книга, техника, помагало, други – след одобрение от комисия от преподаватели).

Правила за явяване на финален изпит

На теоретичната част от изпита могат да се явят специализантите, които са изпълнили цялата учебна програма – лекции, групи за личен опит и тренинги, представили са документ за 50-100 часа клиничен стаж, 250 часа личен опит, направили са 100-те задължителни часа лична терапия и са предали дипломната си работа.

Специализантите се допускат на практическата част от финален изпит само в случай, че са изпълнили всички изисквания от предишната точка, както и изискването за 150 часа супервизия.

Допуска се явявяне на финален изпит само по преценка на Изпълнителния директор, в случай на един пропуснат тренинг, който може да се навакса в следващата учебна година, след провеждане на изпита.

Дипломните работи за финален изпит се предават за одобрение от изпитната комисия до 1 декември в последната година на обучението.

Молбите за явяване на финален изпит се подават до 31 януари на съответната учебна година.

Всички изисквани документи за явяване на финален изпит се подават до 28 февруари на съответната учебна година.

Таксата за финален изпит е 200 евро.

Таксата за явяване на финален изпит се превежда от 1 до 10 април на съответната учебна година.

Всеки специализант има право на три явявания на финален изпит в рамките на пет години след семестриалното завършване. След този срок специализантът губи студентски права.

Практическата част на финалния изпит (водене на индивидуална и групова сесия) може да се провежда всяка учебна година по време на тренинг или в офиса на Института преди това (по преценка на съвет на преподавателите).

Ако на финалния изпит специализантът вземе успешно само един от модулите, на следващия финален изпит се явява само на невзетия и плаща половината такса за явяване на финален изпит.

За явяване на финален изпит е необходимо да имате минимум шест супервизирани клинични случаи.

Прекъсване на обучението

Допуска се само една година прекъсване на обучението след одобряване на молбата за прекъсване от Изпълнителния директор. При повторен повод за прекъсване всеки случай се разглежда индивидуално. 

Правила за лична терапия

В стандартите на БАП (Българска асоциация по психотерапия) и ЕАIP (Европейска асоциация по интегративна психотерапия) изискуемите часовете за лична терапия са 250. За да се отговори на тези изисквания, Института прилага следната схема: Задължителни 100 часа индивидуална терапия; останалите 150 часа до споменатите горе 250 часа се изчисляват от участието в тренингите, които се провеждат в рамките на обучението в института и са задължителни (броят се в съотношение 3 към 1).

Избор на личен терапевт. Препоръчително е специализанта да започне личната си терапия още от първата година.

В случай, че се налага смяна на терапевта, това се обсъжда с Изпълнителния директор, като терапевта може да се смени еднократно в процеса обучение.

Препоръчителната схема за провеждане на лична терапия е една сесия седмично, но може да се съобрази с възможностите на специализанта.

Цената на един терапевтичен час лична терапия е еднаква за всички специализанти – 50 лв. при всички лични терапевти, обявени в сайта на Института.

Личен терапевт не може да бъде и супервайзор на един и същ специализант.

Институтът може да признае 20 часа лична терапия на специализант, проведена в друга терапевтична модалност, срещу представен документ.

Личният терапевт предоставя декларация за часовете лична терапия и мнение за терапевтичния процес пред Института преди финалния изпит на специализанта.

Специализантът е длъжен сам да изчисли броя на часовете си, които да бъдат съгласувани с терапевта му и подписани от него.

Правила за работа под супервизия

Според стандартите на БАП и ЕАIР специализанта трябва да има общо 300 часа индивидуална терапия с клиенти под супервизия. Супервизията е на всеки втори или четвърти час работа с отделен клиент, като тя трябва да е не по-малко от 150 часа. 

Преди започване на работа под супервизия, студента е длъжен да се запознае и подпише Етичния кодекс на Института.

Специализанта може да започне работа с клиенти под супервизия във втората си учебна година, когато това е обявено от Института,  при следните условия:

 • Заверка на всички учебни предмети до момента и успешно взети изпити по съответните предмети.
 • Участие в минимум три /3/ практически тренинга (30 часа)
 • Минимум тридесет /30/ часа лична терапия 
 • Заявките за разрешително под супервизия се обсъждат на Съвет на преподавателите и след като е обявена дата за подаване на такива. 

Въз основа на изпълнение на условията от предната точка, се издава временно разрешително – уверение за работа под супервизия, подновявано и заверявано в Института за всяка следваща година.

Специализантът няма право да работи без документ за работа под супервизия, като ако това се случи, Институтът не носи отговорност за работата му и е освободен от всякаква отговорност. 

Уверението за работа под супервизия подлежи на отнемане по преценка на Изпълнителния директор и съвета от преподавателите.

За явяване на финален изпит студента е необходимо да има минимум шест супервизирани клинични случаи.

Могат да бъдат правени супервизии и на терапевтична работа в група.

Супервизорите имат право (в специфични случаи) да изискат и среща с клиента, чиито случай специализантът супервизира.

Цената на един час индивидуална супервизия за специализиращите е 60 лв., като са възможни групови супервизии с продължителност 3 часа, като цената е 75 лв. на специализант- участник. Признават за 3 редовни часа супервизия.

От общо изискуемите 150 часа работа под супервизия за получаване на право за явяване на финален изпит 100 часа трябва да са индивидуално проведени при супервизорите на Института.

Индивидуалният час супервизия е само за един специализант и не да може да бъде споделян с колега, освен ако няма такава договорка със супервайзора и часовете са повече от един. 

Препоръчително е, както груповите супервизии се водят от всички супервизори, така и индивидуалните часове супервизия да се провеждат при различни супервизори (при всеки един супервизор се проследява отделен терапевтичен случай), за да имат студентите допир до повече гледни точки и опит, както и всички те да имат поглед върху работата им.

По време на обучението си студента няма право да работи с психотични пациенти, дори и само като поддържаща терапия.

Когато специализант е поканен да бъде ко-терапевт в лична терапевтична група или уъркшоп на някой от супервизорите, му се зачитат: един час за предварителното обсъждане, един час на ден за самата му работа по време на уъркшопа и един за последващия анализ.

Ако ко-терапевтът води самостоятелно групата по време на уъркшопа, признатите часове супервизия са по преценка на основния водещ-супервизор.

Супервизорът предоставя преди финалния изпит на специализанта декларация за броя супервизирани часове. Специализантът сам изчислява часовете супервизия и ги предоставя на супервизора за издаване на декларацията.

Клиничен стаж

Клиничният стаж се провежда в психиатрично отделение в България в размер на 50 учебни часа, за да може специализантът да се ориентира в симптоматиката на различната психопатология и да придобие минимални дианостични умения в психиатричната клиника.

Преди явяване на финален изпит специализантът представя в Института издаден от отделението документ за проведения стаж.