fbpx

Програма

Изучавани предмети (предварителна програма):

 1. Въведение в интегративната психотерапия и психосоматика. 20 часа
 2. Интегративна психотерапия- Модул II. 
 3. Интегративна психотерапия. Модул III. Развитийните процеси и стадии в живота на зрелия човек, както и свързаните с тях патологии.
 4. Интегративна психотерапия. Mодул IV. Изследвания в интегративната психотерапия. Етика в психотерапията. Психотерапията като бизнес. 20 часа.
 5. Основни понятия в неорайхианската психотелесна психотерапия- Модул I. Александър Лоуен, В. Райх, В. Бернаскони. Теория на 5-те потребности. Еволютивна психология (неорайхиански модел). 20 часа.
 6. Неорайхианска психотелесна терапия. II-ри  модул:  5-те характера. Теория на 5-те движения. Характерология и движения. Мускулни блокажи. 20 часа
 7. Неорайхианска психотелесна терапия. Модул III. Структура на Аза. Теория на личността, неорайхиански модел. 20 часа
 8. Неорайхианска психотелeсна психотерапия. Модул IV. Личност и характер. BBCT. 
 9. Въведение в психоаналитичния подход. Психодинамични теории. З. Фройд, Лакан, Мелани Клайн. Основни понятия в психотерапията. Защитни механизми.  20 часа.
 10. Въведение в психосоматиката. I-ви модул. 20 часа
 11. Психосоматика: II-ри модул. 20 часа
 12. Психосоматика: III-ти модул.  20 часа
 13. Психосоматика. IV-ти модул.  Видове терапии при психосоматични заболявания. Джон Сарно. Моше Фелденкрайс, Хакоми терапия – Рон Курц, Процесна работа – Арнолд Миндел, Фокусиране – Юджийн Гендлин. 20 часа.
 14. Фамилна и системна психотерапия. 1-ви модул. 20 часа.
 15. Фамилна и системна психотерапия. 2-ри модул.  20 часа.
 16. Фамилна и системна психотерапия. 3-ти модул.  20 часа.
 17. Kогнитивно- поведенческа психотерапия. 20 часа
 18. Когнитивно-поведенческа психотерапия. 20 часа. 
 19. Невропсихология и неврофизиология. 20 часа
 20. Екзистенциална психотерапия.  20 часа
 21. Обща Психиатрия и психофармакология. 20 часа
 22. Психопатология. МКБ 10/ DSM V. 20 часа
 23. Психодиагностика: проективни и личностови тестове. Тестовете в психотерапията. 20 часа
 24. Сексология и интегративна психотерапия. 20 часа
 25. Основни принципи на груповата психотерапия. Психотерапевтични комуникации, интервю. Сваляне на анамнеза.  20 часа
 26. Трансперсонална психология. 20 часа
 27. Емоционална Интелигентност и компетентност. Регулация на емоциите. I- ви модул. 20 часа. 
 28. Емоционална Интелигентност II- ри модул.  20 часа

29. Избирателни предмети: 

Dance Movement Therapy (DMT). Терапия с Движение и Танц. 20 часа

Симулация на психотерапевтични процес. 130-160 часа за целия период на обучение.